Σκοπ?ς της ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ε?ναι η προστασ?α του καταναλωτ? και η βελτ?ωση της ζω?ς του.

Αναλυτικ?τερα η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ επιδι?κει:

Α) Την προστασ?α της υγε?ας και ασφ?λειας του καταναλωτ?.

Β) Την ενημ?ρωση, εκπα?δευση και σωστ? πληροφ?ρησ? του

Γ) Την εκπροσ?πηση του στα ?ργανα, τα οπο?α πα?ρνουν αποφ?σεις που τον αφορο?ν , καθ?ς και στην δικαιοσ?νη, μ?σω συλλογικ?ν αγωγ?ν και ?λλων μ?σων.

Δ) Τη βελτ?ωση της ποι?τητας (υγιειν?ς, ασφαλο?ς χρ?σης, ανθεκτικ?τητας) των καταναλωτικ?ν προ??ντων καθ?ς και των παρεχ?μενων υπηρεσι?ν.

Ε) Τον ?λεγχο και τον περιορισμ? της παραπλανητικ?ς διαφ?μισης.

ΣΤ) Την προστασ?α και βελτ?ωση του περιβ?λλοντος, και τ?λος

Η) Τη γενικ?τερη προ?θηση των συμφερ?ντων του καταναλωτ?.

Θ) Την διαχε?ριση ? και υλοπο?ηση προγραμμ?των (Ευρωπα?κ?ν – Εθνικ?ν Περιφερειακ?ν και Κοινοτικ?ν) για την επ?τευξη των στ?χων της.

Ι) Την παροχ? επε?γουσας ανθρωπιστικ?ς, επισιτιστικ?ς και αναπτυξιακ?ς βο?θειας στους πληθυσμο?ς των αναπτυσσ?μενων χωρ?ν (κυρ?ως δρ?σεις που συμβ?λλουν στην οικονομικ? και κοινωνικ? αν?πτυξη των χωρ?ν αυτ?ν, ιδια?τερα στον τομ?α της υγε?ας, της παιδε?ας, των βασικ?ν κοινωνικ?ν υποδομ?ν, ?πως και στην ενδυν?μωση των θεσμ?ν και την προ?θηση του σεβασμο? των ανθρ?πινων δικαιωμ?των)

ΙΑ) Την αναπτυξιακ? εκπα?δευση και την εν?σχυση της κοινων?ας των πολιτ?ν στις αναπτυσσ?μενες χ?ρες καθ?ς και την ευαισθητοπο?ηση των πολιτ?ν και την προβολ? τ προβλημ?των των αναπτυσσ?μενων χωρ?ν στη χ?ρα μας.