Οι π?ροι του σωματε?ου ε?ναι:

Α) Τα δικαι?ματα εγγραφ?ς των μελ?ν

Β) Οι τακτικ?ς συνδρομ?ς και οι ?κτακτες εισφορ?ς των μελ?ν

Γ) ?σοδα απ? εκδ?σεις βιβλ?ων, περιοδικ?ν ? εφημερ?δων

Δ) ?σοδα απ? εκδηλ?σεις που οργαν?νει το σωματε?ο

Ε) Οι κρατικ?ς, δημοτικ?ς ? κοινοτικ?ς επιχορηγ?σεις

ΣΤ) κ?θε ?λλο ?σοδο που θα πραγματοποιηθε? μ?σα στα πλα?σια του ν?μου, των σκοπ?ν και της φιλοσοφ?ας του καταναλωτικο? κιν?ματος.