Υ.Α. Ζ1-743/12.07.2013 (ΦΕΚ 1731/Β/15.07.2013) 
Καθορισμός δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4161/2013 (143 τ.Α') «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις».
   Νόμος 4161/2013 (ΦΕΚ 143/Α/14.6.2013) 
Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις.
   ΚΥΑ Ζ1-111/07-03-2012
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς α) την οδηγία 2011/90/ΕΕ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2011 «για την τροποποίηση του μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
   Y.A. Z1-74/04-02-2011 (ΦΕΚ292Β)
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1−798/25−06−2008 (ΦΕΚ Β 1353) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
   Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3587/2007 Προστασία καταναλωτών
   Ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/2009) Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις
   ΥΑ Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ 1353/Β/2008) Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
   Ν.2496/97 - Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική
   Ν. 3429/2005 - Περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ)
   Ν. 3814/2010 (ΦΕΚ 3/Α/12.01.2010) - Ρύθμιση θεμάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο,αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα.
Για την προστασία, λόγω της οικονομικής κρίσης, των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην αντιμετώπιση των δανειακών τους υποχρεώσεων δίνεται παράταση στην αναστολή των πλειστηριασμών έως και την 30η Ιουνίου 2010
   Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26.01.2010) - Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.
   Π.Δ. 339/96 - Περί Οργανωμένων Ταξιδιών
   Π.Δ. 182/1999 - Σχετικά με τη Χρονομεριστική Μίσθωση
   Π.Δ. 293/2001 - Σχετικά με την τροποποίηση του Π.Δ. 182/1999
   Π.Δ. 219/2006 Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων. (ΦΕΚ Α' 221/13-10-2006)
   Π.Δ. 131/2003 - Για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
   ΚΥΑ Ζ3-2019/2008 (ΦΕΚ 1224/Β/01.07.2008) - σχετικά με απαγόρευση διάθεσης στην αγορά μαγνητικών παιχνιδιών τα οποία δεν φέρουν προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.
   ΚΥΑ Ζ3-4106/2006 (ΦΕΚ 1484/Β/06.10.2006) - σχετικά με απόφαση απαγόρευσης εισαγωγής και διάθεσης στην αγορά αναπτήρων μη ασφαλών για τα παιδιά και αναπτήρων "φαντεζί".
   ΚΥΑ Ζ3-922/2008 (ΦΕΚ 651/Β/14.04.2008) - σχετικά με τροποποίηση απόφασης απαγόρευσης εισαγωγής και διάθεσης στην αγορά αναπτήρων μη ασφαλών για τα παιδιά και αναπτήρων "φαντεζί".
   ΚΥΑ Φ-3193/8-8-1989 για προϊόντα που δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ή ασφάλεια των καταναλωτών (σε εναρμόνιση με την οδηγία 87/357/ΕΟΚ, ΦΕΚ 609/Β/21-8-1989).
   ΥΑ Ζ1-1262/2007 (ΦΕΚ 2122/Β/31.10.2007) - σχετικά με ρύθμιση των τύπων και των όρων των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια.
   Υ.Α. Φ1-1956/93 (ΦΕΚ 370/Β/24.5.1993) - Χορήγηση εντύπων οδηγιών στα Ελληνικά
   Φ1-806/1998 - Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά προϊόντων LASER.
   Εγκύκλιος Ζ1-731/2004 Σχετικά με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας σε περίπτωση αγοράς με πιστωτική κάρτα.
   ΚΥΑ Ζ1-178/2001 - Για Συναλλαγές που γίνονται με Κάρτες
   Νόμος 3043/2002 - Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά Ελαττώματα και Έλλειψη συνομολογημένων Ιδιοτήτων
   Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009