Η «Καταναλωτική Συνείδηση», προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, κρίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσει τους καταναλωτές για τη σήμανση των προϊόντων που αγοράζουν.

1. Τι σημαίνει η σήμανση CEγια τους καταναλωτές:

Η σήμανση CE είναι ένα σήμα που τοποθετείται επάνω σε προϊόντα ορισμένων κατηγοριών (για τα οποία έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία, οδηγίες «νέας προσέγγισησς») και βεβαιώνει ότι το προϊόν είναι ασφαλές και σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας. Έτσι η σήμανση CE αποτελεί το διαβατήριο για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά.

Το σήμα CEδεν αφορά όλα τα προϊόντα.

Αφορά μόνον αυτά για τα οποία έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία, οδηγία «νέας προσέγγισης».

Τέτοια προϊόντα είναι:

 • Παιχνίδια
 • Ηλεκτρολογικό υλικό χαμηλής τάσεως (όπως ηλεκτρικές συσκευές)

Ποιος είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση CEγια ένα προϊόν

Το σήμα CE στα προϊόντα αυτά από τον κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπό του στην Ε.Ε. για προϊόντα που κατασκευάζονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. και δεν είναι εγγύηση ασφάλειας ούτε σήμανση πιστοποίησης. Με τη σήμανση όμως αυτή ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του στην Ε.Ε. δηλώνει ότι το προϊόν είναι ασφαλές, εφόσον χρησιμοποιείται για το σκοπό που προορίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, οι οποίες, για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στη χώρα μας, πρέπει να είναι και στα ελληνικά. Ο υπεύθυνος συντάσσει τον «τεχνικό φάκελο» του προϊόντος, τον οποίο πρέπει να έχει στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών για έλεγχο.

Προϊόντα από τις παραπάνω κατηγορίες που δεν φέρουν τη σήμανση CE, τον εμπορικό τίτλο του κατασκευαστή και δε συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης-προφύλαξης, ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστα και δε θα πρέπει να αγοράζονται από τους καταναλωτές.

Πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις

Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε κάθε πώληση προϊόντος ο προμηθευτής υποχρεούται να του παρέχει γραπτώς στην ελληνική γλώσσα τις αναγκαίες οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση και συντήρηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους πιθανούς κινδύνους κατά την χρήση του.

Σε κάθε αγορά προϊόντος με μακρά διάρκεια ζωής, όπως π.χ. ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, βιντεοπαιχνίδια κ.λ.π., ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον καταναλωτή γραπτή εγγύηση στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον την επωνυμία και την διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν της εγγύησης, το ακριβές περιεχόμενο και τη διάρκεια της εγγύησης και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Ο προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει την παροχή τεχνικής υποστήριξης για όλη την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος και να παρέχει την ευχέρεια προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτείται για τη χρήση του σχετικού αγαθού.

2. Παιχνίδια

Το σύμβολο αυτό συχνά εμφανίζεται σε παιχνίδια για να προειδοποιεί τους καταναλωτές, σε περίπτωση που αυτό είναι «ακατάλληλα για παιδιά κάτω των 36 μηνών».

3. Τι σημαίνει η Ενεργειακή ετικέτα:

 • Η ενεργειακή σήμανση των οικιακών συσκευών συνίσταται στην υποχρεωτική επικόλληση μιας ετικέτας («ενεργειακή ετικέτα») σε εμφανές μέρος των συσκευών που επιδεικνύονται στις εκθέσεις των καταστημάτων πώλησης.
 • Η ενεργειακή ετικέτα δείχνει και πληροφορεί τον καταναλωτή για δύο σημαντικά ενεργειακά χαρακτηριστικά της συσκευής:

α) την κατανάλωση ενέργειας, δηλ. την ηλεκτρική ενέργεια, σε KWh, που «καίει» η συσκευή κατά τη διάρκεια π.χ. ενός έτους για τα ψυγεία ή ενός τυπικού κύκλου πλυσίματος για τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων με το ονομαστικό φορτίο της συσκευής υπό πρότυπες συνθήκες μέτρησης, και

β) την ενεργειακή αποδοτικότητα της συσκευής, που είναι και το σημαντικότερο ενεργειακό χαρακτηριστικό, με τη βοήθεια του οποίου μπορεί ο υποψήφιος αγοραστής να συγκρίνει από πλευράς ενεργειακής κατανάλωσης τις συσκευές διαφόρων κατασκευαστών και διαφορετικών μεγεθών στην ίδια βάση. Η ενεργειακή αποδοτικότητα δείχνει την κατανάλωση ενέργειας που αντιστοιχεί στη μονάδα χωρητικότητας της συσκευής π.χ. στα ψυγεία μας δείχνει τις KWh κατανάλωσης ανά It χωρητικότητας του ψυγείου, στα πλυντήρια ρούχων και πιάτων τις KWh κατανάλωσης ανά Kg περιεχομένων ρούχων και πιάτων, κ.ο.κ.

- Ανάλογα με την ενεργειακή τους αποδοτικότητα οι συσκευές κατατάσσονται σε 7 κατηγορίες που καθορίζονται από τα λατινικά γράμματα A, B, C, D, E, F, G και από έγχρωμα και διαφορετικού μήκους βέλη που απεικονίζονται στην ενεργειακή ετικέτα το ένα κάτω από το άλλο, ενώ ένας δείκτης απέναντί τους δείχνει σε ποια ενεργειακή κατηγορία ανήκει η συσκευή. Οι πρώτες κατηγορίες A, B, C είναι οι ενεργειακά αποδοτικότερες και έχουν βέλη πρασίνων αποχρώσεων και μικρότερου μήκους (για να δείχνουν τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα χωρητικότητας της συσκευής), ενώ οι τελευταίες κατηγορίες E, F, G είναι οι ενεργειακά χειρότερες σε αποδοτικότητα και έχουν βέλη κόκκινων αποχρώσεων και μεγαλύτερου μήκους (για να δείχνουν τις μεγαλύτερες ενεργειακές καταναλώσεις ανά μονάδα χωρητικότητας της συσκευής). Πρόσφατα στα ψυγεία/καταψύκτες προστέθηκαν δύο νέες ενεργειακά αποδοτικότερες κατηγορίες Α+ και Α++.

 • Η ενεργειακή ετικέτα είναι τυποποιημένη σε μέγεθος και σχήμα και ξεχωρίζει κυρίως από τα 7 βέλη διαφορετικών χρωμάτων και μεγεθών που χαρακτηρίζουν τις 7 κατηγορίες ενεργειακής αποδοτικότητας, που αποτελούν το «σήμα κατατεθέν» της ενεργειακής σήμανσης.
 • Πέραν των ενεργειακών χαρακτηριστικών που αναφέραμε, η ενεργειακή ετικέτα περιέχει και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που βοηθούν τον καταναλωτή να επιλέξει σωστά και οικονομικά. Για παράδειγμα χωρητικότητες συντήρησης και κατάψυξης για τα ψυγεία, βαθμό πλυσίματος και στυψίματος, χωρητικότητα και κατανάλωση νερού για τα πλυντήρια, στάθμη θορύβου, κλπ. Το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ενεργειακά και μη, έχουν μετρηθεί υπό τα ίδια εναρμονισμένα πρότυπα (standards) και συνθήκες μέτρησης, ώστε να μπορούν να είναι συγκρίσιμα μεταξύ των διαφόρων συσκευών του ίδιου είδους.

Αναζητήστε την ετικέτα ενεργειακής σήμανσης στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές:

 • Ψυγεία / καταψύκτες
 • Πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων Πλυντήρια πιάτων και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
 • Κλιματιστικές συσκευές
 • Ηλεκτρικοί φούρνοι

4. Επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (Ρούχων κ.λ.π.)

 • Κάθε υφαντουργικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά των χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης, πρέπει να φέρει σταθερά προσαρμοσμένη ετικέτα στην οποία να αναγράφονται η ονομασία των ινών που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την ύφανση και η περιεκτικότητά τους στο ύφασμα.
 • Προκειμένου για προϊόντα εισαγωγής από τρίτες χώρες, πρέπει να αναγράφεται και η χώρα παραγωγής.
 • Οι λιανοπωλητές υφαντουργικών προϊόντων υποχρεούνται στα είδη που εκθέτουν στις βιτρίνες των καταστημάτων τους να τοποθετούν, σε καθένα από αυτά, εμφανή πινακίδα , στην οποία θα αναγράφουν :

a) Το είδος της πρώτης ύλης

b) Τη συγκεκριμένη χώρα παραγωγής, προκειμένου για εισαγόμενα προϊόντα τρίτων χωρών και

c) Την τιμή κατά μονάδα πώλησης

5. Επισήμανση Υποδημάτων

 • Η επισήμανση των παπουτσιών είναι υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τη σύνθεση των τριών μερών τους (πάνω μέρος, φόδρα, σόλα) και πιο συγκεκριμένα για τα υλικά από τα οποία αποτελούνται (δέρμα, επικαλυμμένο δέρμα, ύφασμα, άλλα υλικά). Η επισήμανση γίνεται με αντίστοιχο εικονόγραμμα ('σκίτσο') ή γραπτές ενδείξεις, που πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά και στην Ελληνική Γλώσσα. Οι απαιτούμενες πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε ένα τουλάχιστον υπόδημα ανά ζεύγος, είτε με εκτύπωση, επικόλληση, ανάγλυφη αποτύπωση ή με τη χρησιμοποίηση προσαρτημένης ετικέτας.

Η επισήμανση πρέπει να είναι ορατή, στερεά συνδεδεμένη και σε εμφανές σημείο, οι δε διαστάσεις των εικονογραμμάτων πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες ώστε οι πληροφορίες να γίνονται εύκολα κατανοητές. Επιπλέον, δεν πρέπει να παραπλανά τον καταναλωτή.

 • Κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης παπουτσιών, είναι υποχρεωμένο να έχει αναρτημένη σε εμφανές σημείο του καταστήματος πινακίδα (ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο μέσο όπως βίντεο, ηλεκτρονικά μέσα κ.τ.λ) όπου απεικονίζονται όλα τα εικονογράμματα που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των παπουτσιών, καθώς και οι αντίστοιχες γραπτές ενδείξεις, που τα επεξηγούν στην Ελληνική Γλώσσα.

Στις πληροφορίες που περιέχονται στην επισήμανση πάνω στο υπόδημα πρέπει να ορίζεται το υλικό από το οποίο αποτελείται τουλάχιστον το 80% του καθενός από τα τρία μέρη (πάνω μέρος, φόδρα, σόλα) του υποδήματος. Στην περίπτωση που κανένα από τα υλικά δεν αποτελεί το 80% του επισημαινόμενου μέρους του υποδήματος, θα πρέπει να αναγράφονται τα δύο κυριότερα υλικά από τα οποία αποτελείται.

Πηγή: patrisnews                                                                                                             Δείτε το PrintScreen...