Η «Καταναλωτική Συνείδηση» με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας Καταναλωτή στις 15 Μαρτίου, σας ενημερώνει για τα δικαιώματα που όλοι ως καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουμε.

Η 15η Μαρτίου  καθιερώθηκε ως "Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή" το 1985 στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Είναι μια ημέρα προβληματισμού, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας του πολίτη – καταναλωτή.

Ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Σε μια εποχή όπου η διατροφή αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την ανθρώπινη υγεία και ποιότητα ζωής, το δικαίωμα κάθε καταναλωτή στην επιλογή ασφαλών, υγιεινών και ποιοτικών τροφίμων είναι αναφαίρετο.

Βασικά δικαιώματα των Καταναλωτών   

Προστασία υγείας και ασφάλειας
Στην αγορά πρέπει να κυκλοφορούν μόνο προϊόντα και υπηρεσίες που δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή.  Αυτό, πρακτικά, σημαίνει καθορισμό απαιτήσεων ασφαλείας για προϊόντα και υπηρεσίες, κατάλληλη ενημέρωση του καταναλωτή για τυχόν κινδύνους που ενέχει η χρήση αυτών, και προστασία του καταναλωτή από φυσικές βλάβες, που προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες.

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων
Ο καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται έναντι της κατάχρησης εκ μέρους των προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών.  Αυτό, μπορεί να επιτευχθεί με την "πάταξη" της παραπλανητικής διαφήμισης ή της αθέμιτης συμπεριφοράς στην αγορά (π.χ. στις μεθόδους μάρκετιγκ, στις συμβάσεις κλπ.)

Πρόσβαση στην πληροφόρηση
Ο καταναλωτής πρέπει ναι έχει την ικανότητα να κάνει σωστές αγορές αφού, όμως, προηγηθεί η αξιόπιστη και επιστημονική ενημέρωση του.  Αυτό, μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις τιμές ή την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, ούτως ώστε να επιλέγει ότι αγοράζει με βάση τη λογική.

Δικαίωμα εκπαίδευσης
Ο καταναλωτής, για να είναι σε θέση να αναζητά, να κατανοεί και να αφομοιώνει τις διαθέσιμες πληροφορίες, πριν αποφασίσει σχετικά με τις αγορές του, πρέπει να έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή, που πρέπει να του παρέχεται στη νεαρή του ηλικία μέσα από το σχολείο, με μέριμνα του κράτους.

Δικαίωμα εκπροσώπησης
Ο καταναλωτής και οι εκπρόσωποι του πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε Θέματα που τους αφορούν άμεσα, αλλά και έμμεσα, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη, όσο το δυνατόν περισσότερο, η άποψη και η γνώμη τους.

Πρόσβαση στην δικαιοσύνη
Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα λήψης συμβουλών και βοήθειας, όταν θέλει να διατυπώσει παράπονα ή όταν έχει υποστεί βλάβη ή ζημιά από προϊόντα και υπηρεσίες. Συγχρόνως, όμως, πρέπει να έχει και τη δυνατότητα εφαρμογής απλών, μη δαπανηρών και σύντομων διαδικασιών διακανονισμού, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη ή η ζημιά, που έχει υποστεί.

Πρόσβαση στην αειφόρο κατανάλωση
Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τις βασικές ανάγκες του, χωρίς να εξαντλεί τους βασικούς πόρους του πλανήτη μας και χωρίς να υπονομεύει την κάλυψη των βασικών αναγκών των μελλοντικών γενεών.

Πηγή: patrisnews